kezdőoldal
in english
 
     
   
Hitelezőknek
ugyvezetoknek
Pályázatfigyelö
Magunkról
Letöltések  
Üdvözöljük oldalunkon


Admin belépés
 
 

::Ügyvezetőknek

Tisztelt Ügyvezető!

 

Ezúton hívom fel a figyelmét, hogy az Ön által irányított társaságnak is legkésőbb 2016. március 15-ig 3 millió forintra kell emelnie a törzstőke összegét.

Amennyiben úgy gondolja, hogy a kötelező tőkeemelést nem érdemes végrehajtani és a betéti társasággá történő átalakulást sem látja célszerűnek, akkor dönthet úgy – természetesen tulajdonosi egyetértéssel – hogy végelszámolással jogutód nélkül megszűntetik a céget.

E feladat végrehajtásához ajánljuk fel közel 25 éves tapasztalatunkat. Szakértőink számviteli, adózási, közgazdasági és jogi feladatok ellátásában nagy gyakorlattal rendelkeznek. Közreműködésünkkel több, mint ezer gazdasági társaság szűnt meg jogutód nélkül, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett, a megbízóink megelégedésével.

Amennyiben cége nem fizetésképtelen úgy az ésszerű megoldás a végelszámolás, amellyel későbbi, Ön által nem ellenőrizhető, valamint az Ön számára esetleges szankciókkal járó eljárásokat (kényszertörlés, felszámolás) előzhet meg.

Ha igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat, úgy keressen e-mailben a vegelszamolas@factor.hu címen, vagy telefonon a 06-1-252-3576 számon. További információ társaságunkról a www.factor.hu honlapon.

 

Tisztelettel:

Filip György

ügyvezető

 

 

Mikor van helye a végelszámolásnak?

Ha egy gazdasági társaság tulajdonosi köre úgy dönt, hogy már nem kívánja a céget működtetni, gazdasági, adózási, munkaügyi kapcsolatai rendezettek, valamint nem fizetésképtelen, úgy végelszámolással történő megszűntetésének van helye.

Dönthet úgy a taggyűlés, hogy az eddigi törzstőkét nem kívánja felemelni 2016. március 15-ig az előírt 3.000.000,- Ft összegre, ekkor két lehetősége van.

Az egyik, hogy más gazdasági társasággá, betéti társasággá, vagy közkereseti társasággá alakul át, ahol a beltag, illetve a tagok felelőssége korlátlan.

A másik lehetőség, hogy jogutód nélkül, végelszámolással szűnik meg a cég, gazdasági, munkaügyi kapcsolatait lezárja és a fennmaradó vagyont a tagok a betett törzstőke részesedésük arányában megkapják.

Mindkét eljárás jogi képviselő, illetve megfelelő szakértelemmel rendelkező személy közreműködését igényli.

Abban az esetben, ha nem tesz semmit a társaság (ügyvezetője/tulajdonosai) akkor a Cégbíróság észlelve a jogszabály ellenes működést, először felszólítja társaságot – bírság kiszabásának terhével – a jogszabály ellenes állapot megszűntetésére, majd bírságot szab ki. Ha ez sem vezet eredményre, úgy törvényességi felügyeleti eljárás keretében a Cégbíróság a működéstől eltiltja, a törvény erejénél fogva megszűntnek nyilvánítja a társaságot és elrendeli a kényszertörlési eljárást.

A kényszertörlés elrendelésének törvényben rögzített következménye, hogy a társaság ügyvezetőjét eltiltja az vezető tisztségviselőségtől, amely kiterjed már gazdasági társaságoknál betöltött vezetői szerepére is, ami fájdalmasan érintheti.  Amennyiben a kényszertörlés elrendelésekor nyitott munkaügyi kapcsolatai vannak a társaságnak vagy rendelkezik vagyonelemekkel, felszámolás indul a cég ellen, de a felszámolás elrendelése nem mentesíti az ügyvezetőt az eltiltás következményétől.

 

Tehát Tisztelt Ügyvezető/Tulajdonosok!

Kérem, vegyék komolyan a fentieket és ennek tükrében hozzák meg döntésüket.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 31.§ (1) A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles:

a) a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót (egyszerűsített éves beszámolót) (a továbbiakban együtt: tevékenységet lezáró mérleg), továbbá az eredmény felosztása után zárómérleget és adóbevallást készíteni, azokat a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy a tevékenységet lezáró mérleg, illetve az eredmény felosztása után készített zárómérleg az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad, valamint nyilatkozni arról is, hogy a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek,

b) a nem selejtezhető iratokról iratjegyzéket készíteni, és azokat, az irattári anyagot, valamint a vagyont leltár szerint átadni a felszámolónak, a folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról tájékoztatást adni, továbbá nyilatkozni arról, hogy valamennyi vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az átadási kötelezettségét,

c) a felszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,

d) a felszámolónak tájékoztatást adni minden a 40. § (1) bekezdés a) pont tárgyát képező jogügyletről, illetve kötelezettségvállalásról,

e) a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat, illetve a szövetkezeti tagokat, valamint az Mt. 18. §-ában meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatni.

f) a felszámolás elrendeléséről az 57. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelések jogosultjait a felszámolás kezdő időpontját követő 15 napon belül tájékoztatni.

g) a felszámoló kérésére az adós felszámolás előtti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást megadni, a felszámoló tevékenységét elősegíteni.”

 

Amennyiben vezető tisztségviselő a Cstv. 31.§-ban előírt kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, akkor a felszámoló a Cstv. 33.§-ban foglaltaknak  megfelelően köteles eljárni.

 

A Cstv. 33.§ (1) bekezdés szerint: (1) A bíróság … 2 000 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a gazdálkodó szervezet vezetőjét, aki a 31.§-ban foglalt kötelezettségét elmulasztotta, vagy azt késedelmesen teljesíti, valótlan adatokat közölt, a felszámolóval való együttműködési kötelezettségét nem teljesíti. A bírság akkor is kiszabható, ha a vezető már nem áll az adósnál munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban, vagy vezetői tisztségviselői (cégvezetői) minősége megszűnt. …”

 

A Cstv. 33.§ (4) bekezdés szerint: „A felszámoló a tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – köteles az eljárás lefolytatására illetékes hatóságnak írásban bejelenteni.”

 

 

Amennyiben a vezető tisztségviselő a Cstv. 31.§-ban írt kötelezettségeinek nem tesz eleget, elköveti a Btk. 289. § (1) bekezdés szerinti számviteli rend megsértésének vétségét, továbbá a Btk. 289. § (3) bekezdés szerinti beszámoló készítési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vétségét.

FACTOR Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervező Kft - 1994 ©